درباره ما

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق فعالیت خود را در سال 1393 با تمرکز بر خدمات طراحی ، محاسبه فنی، اجرا، نصب و راهاندازی پروژههای تهویه صنعتی آغاز نمود. این شرکت با بهرهگیری از دانش مهندسان و تکنسینهای با تجربه قادر است کلیه منابع انتشار آلایندههای هوابرد محیط کار را مطابق الزامات ملی و بینالمللی جمعآوری، کنترل و تصفیه نماید.

رسالت ما:

 • افزایش سطح سلامتی و ایمنی محیط کار
 • صیانت از نیروی کار
 • حفاظت از محیط زیست
 • افزایش رضایت شغلی و بهرهوری

آرمان ما:

 • گسترش کیفی و کمی خدمات شرکت در سطح ملی و بین المللی در قالب شرکتی شناخته شده و تاثیرگذار
 • رشد و ارتقاء پرسنل در زمینه عملکرد تیمی، دانش فنی، رفتار حرفه ای با محور صداقت و حفظ ارزشهای انسانی
 • همیاری، کمک و تاثیر گذاری در جامعهو محیط زیست

ارزش‌های ما:

 • انجام تعهدات
 • عملکرد حرفه ای
 • رضایت مشتری
 • رضایت شغلی پرسنل
 • سلامتی و ایمنی پرسنل
 • محیط زیست
 • کیفیت
 • کارائی و بهرهوری
 • کار گروهی

ساختار سازمانی ما:

متناسب با حجم و مشخصات پروژه، حضور کارشناسان و متخصصین در روند طراحی، اجرا، نصب و راهاندازی متغییر میباشد. با این وجود کلیات چارت سازمانی گروه مهندسی و ساخت حامی صنعت شرق به شرح زیر میباشد: