طراحی و اجرا (EPC)

در این گروه پروژه‌ها کلیه مسئولیت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تهویه صنعتی بر عهده شرکت حامی صنعت شرق می باشد. فعالیت بخش طراحی مشابه پروژه‌های طراحی و نظارت می‌باشد، و مجموعه فعالیت بخش اجرا در ادامه روند طراحی به شرح زیر ادامه می‌یابد.

فلوچارت اجرا:

این بخش شامل فاز پنج الی هشت می‌باشد. در فاز پنج پس از تهیه کالا و مواد اولیه کلیه قطعات و اتصالات کانال‌کشی و تجهیزات سیستم تهویه مطابق الزامات طراحی در دستور ساخت قرار می گیرد. در صورت نیاز امکان نظارت نماینده کارفرما حین ساخت میسر می باشد. سپس در فاز شش کلیه قطعات و اتصالات کانال‌کشی و تجهیزات مطابق الزامات طراحی نصب می‌گردد. پس از تأیید کارفرما در فاز هفت فرایند پیش‌راه‌اندازی و تستهای عملیاتی انجام‌ می‌گیرد که در صورت مطلوب‌بودن نتایج در فاز هشت تحویل و تحول سیستم بعد از برگزاری دوره آموزشی برای اپراتورها انجام می‌گیرد. روند اجرای پروژه‌ سیستم تهویه صنعتی توسط شرکت حامی صنعت شرق مطابق دیاگرام زیر می‌باشد:

مجموعه فعالیت بخش اجرا شامل فازهای پنج الی هشت مطابق جدول زیر می‌باشد:

فرم ارسال درخواست خدمات طراحی و اجرا: