پروژه‌های اخیر

سیستم تهویه موضعی کنترل ذرات پودر

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شرکت دولتی

موقعیت: ایران – کرج

مشخصات پروژه:

کنترل ذرات هوابرد در هشت ایستگاه کاری از طریق هودهای

 موضعی و جداسازی ذرات توسط سیکلون 

سیستم تهویه مکشی کابین پاشش رنگ پودری

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شخص حقیقی

موقعیت: ارمنستان – ایروان

مشخصات پروژه:

کنترل مواجهه اپراتور عملیات پاشش رنگ پودری و بازیافت

  رنگ مکشی توسط سیکلون

شش دستگاه سیستم تهویه موضعی

(طراحی)

کارفرما: شرکت دولتی

موقعیت: ایران – کرج

مشخصات پروژه:

طراحی شش دستگاه سیستم تهویه موضعی جهت کنترل انواع 

آلاینده‌های هوابرد ذرات، بخارات و میست  

سیستم گردش خوای کوره پخت رنگ

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شخص حقیقی

موقعیت: ارمنستان – ایروان

مشخصات پروژه:

گردش هوای کوره جهت پخت یکنواخت رنگ پودری در دمای

 200 درجه سلسیوس در کمترین زمان ممکن 

سیستم گردش هوای کوره پخت رنگ

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شرکت خصوصی

موقعیت: ایران – نور

مشخصات پروژه:

گردش هوای کوره جهت پخت یکنواخت رنگ پودری در دمای

 200 درجه سلسیوس در کمترین زمان ممکن  

سیستم تهویه مکشی کابین خط پاشش رنگ پودری

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شرکت خصوصی

موقعیت: ایران – نور

مشخصات پروژه:

کنترل مواجهه اپراتور عملیات پاشش رنگ پودری و بازیافت

  رنگ مکشی توسط سیکلون

سیستم تهویه موضعی کنترل ذرات پودر

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شرکت خصوصی

موقعیت: ایران – تهران

مشخصات پروژه:

کنترل ذرات هوابرد در هشت ایستگاه کاری از طریق هودهای

 موضعی و جداسازی ذرات توسط سیکلون 

سیستم تهویه مکشی کابین پاشش رنگ پودری

(طراحی و اجرا)

Previous
Next

کارفرما: شخص حقیقی

موقعیت: ایران – تهران

مشخصات پروژه:

اتاق نقاشی خودروی سواری با قابلیت شستشوی کف و دیواره 

داخلی به همراه پخت رنگ با حداکثر دمای 75 درجه سلسیوس