ارزیابی سیستم

تدوین برنامه و انجام پایش دوره ای جهت اطمینان از عملکرد اثربخش سیستم تهویه موضعی ضروری می باشد. علاوه بر اندازه گیری سرعت جریان هوا در بخشهای مختلف سیستم، متداول ترین نقاط اندازه گیری فشار استاتیک در مقاطع سیستم تهویه موضعی مطابق شکل زیر می باشد.

طبق توصیه سازمان ACGIH آمریکا، حداکثر فواصل زمانی جهت اندازه گیری فشار استاتیک در مقاطع مختلف سیستم تهویه موضعی مطابق جدول زیر می باشد.

شرکت حامی صنعت شرق در کنار نیروی انسانی متخصص و باتجربه، ابزار و ادوات روز دنیا را جهت پایش و ارزیابی عملکردی و عملیاتی اجزای سیستم تهویه موضعی فراهم نموده است. 

تعمیرات و نگهداری سیستم

خدمات پس از فروش شرکت حامی صنعت شرق شامل تعمییرات، ساخت و تأمین کلیه قطعات و اجزای سیستم تهویه موضعی به همراه ارائه برنامه نگهداری دوره ای جهت حفظ راندمان عملیاتی سیستم می‌باشد. 

فرم ارسال درخواست خدمات ارزیابی، تعمیرات و نگهداری: