طراحی و نظارت

با توجه به اهمیت ویژه طراحی مهندسی در دستیابی به راندمان عملیاتی بهینه، در این گروه پروژه‌ها شرکت حامی صنعت شرق علاوه‌بر مسئولیت طراحی مقدماتی و تفصیلی سیستم تهویه صنعتی، مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه مطابق الزامات طراحی‌ را عهده‌دار خواهد بود. شایان ذکر است، اجرای پروژه می‌تواند توسط شخص کارفرما یا از طریق برون‌سپاری به شخص ثالث انجام گیرد.

فلوچارت طراحی:

این بخش شامل فاز یک الی چهار می‌باشد. در فاز یک پس از نقشه‌برداری و بررسی وضعیت موجود با لحـاظ ملاحظات طراحی و جوانب اجـرایی و هماهنگی با نمایندگان واحدهای تولید /فنی /تعمیرات و نگهداری کارفرما طرح مفهومی تهیه می‌گردد، سپس طــرح پایه در قالب فاز دو جهت دریافت نظرات فنی کارفرما ارائه می‌گردد. در فاز سه پس از اعمال نظرات کارفرمـا، ویرایش جدید نقشه‌ها به‌عنوان طرح تفصیلی جهت دریافت تأیید ارسال می‌شود. و نهایتاً نقشه های اجرایی ساخت تهیه و ارسال خواهد شد. روند طراحی پروژه‌ سیستم تهویه صنعتی توسط شرکت حامی صنعت شرق مطابق دیاگرام زیر می‌باشد:

مجموعه فعالیت بخش طراحی شامل فازهای یک الی چهار مطابق جدول زیر می‌باشد:

فرم ارسال درخواست خدمات طراحی و نظارت: