بازدید فنی

پیرو دریافت درخواست رسمی از سوی کارفرما، با بازدید حضوری از کارگاه/ فرایند/ فعالیت شامل آلاینده هوابرد و دریافت اطلاعات مورد نیاز مطابق جدول زیر، پیشنهاد فنی و ریالی در قالب فاز صفر قابل ارائه میباشد.

فرم ارسال درخواست بازدید فنی: