ارزیابی پارامترهای عملکرد بهینه سیستم تهویه صنعتی در تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه بسیار موثر می باشد. بدین منظور شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق با همکاری جمعی از متخصصین و تکنسین های با تجربه در خدمت صنعت کشورمان می باشد.