تعمیرات و نگهداری

شرکت ایرانیان حامی صنعت شرق در کنار نیروی انسانی متخصص و باتجربه با بهره گیری از ماشین آلات مدرن قادر است کلیه اجزای سیستمهای تهویه صنعتی را بازسازی و مطابق برنامه زمان بندی خدمات تعمیرات پیشگیرانه را جهت حفظ حداقل راندمان عملیاتی سیستمهای تهویه صنعتی ارائه نماید.